Welcome

Dù cha đã đi xa con vẫn muốn viết tặng Người và đồng đội của Người cùng một nửa yêu thương của con